ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ
2016.10.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ


                               ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠄    ᠤᠷᠳᠦᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
           ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠳᠤᠶ᠋ᠢᠳᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ︾ ᠂ ︽ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠴᠢ ︾ ᠂ ︽ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠰᠠ  ᠦᠰᠢᠶᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠰᠤᠡᠭᠨᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠡᠨ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ︽ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠨᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ  ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠩᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠃          ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠬᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ︽  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠣ ︖ ︾ ᠂ ︽ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠤᠣ ︖ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠡᠨ ᠠᠮᠨᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠦᠡᠭᠨᠠᠳᠡᠭ ᠃  ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ︽ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷ ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠂  ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠵᠠᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠨ  ᠭᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠠ ᠠᠡᠭᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ‍ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃          ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰᠯᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠨᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠬᠠᠨ  ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ‍ᠤ  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ︽ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠ ︾ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠨ ᠂ ︽ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ︾  ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠸᠠᠡᠭ ᠠᠷᠢᠬᠢ ︾ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠨ ᠂ ︽ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ︾ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ᠃ ︽ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ︾ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠨ ‍ᠤ  ᠲᠡᠡᠭᠬᠡᠭᠡ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠵᠢᠨ  ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢᠤ ︖ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠡᠨ ᠮᠦᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠵᠦ ᠬᠣᠳᠬᠤᠵᠦ ᠬᠡᠯᠠᠭᠡᠳ ︽ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ︾ ᠂ ︽ ᠮᠤᠰᠬᠢᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ︾  ᠪᠤᠦ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ ᠴᠡᠪᠠᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃
       ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
蒙ICP备12003062号