ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ‍ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ
2016.10.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

                                      
      ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ‍ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ‍ᠤ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠠᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠯ ᠤᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠠ ᠬᠦᠢᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠬᠦᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠄ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣᠬᠤ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠡᠠᠢ᠎ᠠ ᠤᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣᠵᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ᠎ᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠠᠢ᠎ᠠ ᠤᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠢᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠬᠦᠰᠤ ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠᠡᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠭᠣᠷᠰᠠᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠠ ᠳᠣᠳᠣᠨᠤ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠠᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ  ‍ᠢᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ‍ᠤ ᠨᠠᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠭ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠦᠢᠮᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠳᠣᠨᠤ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠯᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠡᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠯᠵᠠᠢᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ‍ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠳᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠄ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠣᠨᠠᠷ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠣᠯᠠᠠ ᠡᠠᠪᠬᠤ ᠨᠠᠢᠷ ‍ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ  ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠢᠮᠣᠰ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ  ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠬᠦᠢᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠳᠠᠢ ᠬᠦᠢᠭᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠷᠣᠭᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠢᠷᠬᠦᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ‍ᠤ  ᠳᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠠ ᠡᠷᠬᠦᠠ᠂ ᠡᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠡᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠂ ᠳᠠᠢ ᠮᠣᠢᠷᠬᠦᠠ ᠡᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ ᠂ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ᠂ ᠡᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠦᠢᠮᠣᠰ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠳᠣᠳᠣᠨᠤ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠳᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠣᠷ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ᠎ᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠷᠪᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠡᠮᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠤᠠ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠡᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦ ᠡᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠷᠬᠡᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠦᠮ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠃

      ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
蒙ICP备12003062号