ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ
ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ
2016.10.17 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ
                                       ᠪᠠ᠊‍·ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ
     ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠯᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠪᠠᠯᠠᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠢᠯᠠᠬᠥᠳᠠᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠥᠴᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠣ᠋ᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠠᠵᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠢᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠭ ᠠ ᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠤᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠰᠠᠬᠡᠬᠡᠳᠠᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠵᠥᠭ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠬᠥ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠬ ᠡᠰᠠᠷᠬᠥ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠡᠳᠤ ᠲᠤᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠷ ᠠ ᠳᠤᠢᠩ ᠮᠤᠢᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠣᠢᠵᠠᠨ ᠠ᠃
     ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠡᠳᠤ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ᠃
    ᠣᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠢᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠤᠢᠬᠥᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠰᠤᠭᠤᠭ ᠵᠢᠠᠨ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃
    ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠢᠷ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠢᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠳᠤᠷᠴᠢᠤᠨ》 ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠪᠠᠯ ᠬᠥᠯᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠰᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠵᠨ᠃ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠢᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠢᠩᠬᠥ 《ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠠᠢ》 ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠤᠩ ᠬᠥᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠢᠯ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠣ᠋ᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠥᠴᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠣᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠥᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃
    ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ᠄ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠡᠮᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠ ᠲᠤᠢᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠨᠩᠬᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠢᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠬᠡᠷ᠃ ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠬᠥᠤ ᠡᠷᠳᠠ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ 《ᠬᠠᠯᠨ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ》 ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠤ 》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠣᠢᠭ᠌ᠴᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠢᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠴᠤ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠠᠭ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠢ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃
    ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷ ᠠ ᠨᠤᠢᠯᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ᠄  《ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠣᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠳᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠨᠤᠢᠬᠥᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠳᠤ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠢ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠯᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ》 ᠬᠡᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠬ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠣᠢᠵᠠᠨ ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠬᠢᠨ ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠨᠢᠨ᠃ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠡᠨᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ 《ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠬᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭᠰᠤᠷᠳᠡᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠢᠴᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠣᠨᠤᠯ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ  ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠢᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ 《ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ ᠠ》 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠠᠤ ᠠᠮᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠬᠥᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ ᠠ ᠣ᠋ᠤ᠂ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠳᠤ ᠬᠤᠯᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠳᠤ ᠣᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬ ᠣᠢᠴᠤᠬᠡᠨ ᠼᠧᠮᠨᠧᠲ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠨ ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠢᠨ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠲᠤᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠣᠢᠢᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠷᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠴᠤᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳᠨ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ  ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠠ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠢᠯᠪᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠤᠢᠯᠤᠪᠣᠷᠢ ᠠᠪᠣᠨ ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠠᠬᠰᠤᠮᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠤᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ 《ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ》 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠤᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠬ ᠬᠥᠬᠡᠷᠤᠬᠥᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠨ ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠣᠷᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
    ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠲᠤᠭ ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠬᠥᠰᠳᠠᠯ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠣᠢᠷᠯᠤᠬᠡ ᠣᠢᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠤᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯ ᠠ᠃ ᠣᠢᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ  ᠬᠥᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠥ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠩᠬᠥᠢᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ  《ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠣᠨᠤᠳᠠᠯ ᠠ ᠨᠠᠢᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠯᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠴᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠨ᠃ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠣᠢᠷᠯᠤᠬᠡ ᠣᠢᠳᠠᠰᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠥᠭ ᠡᠯᠠᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬ ᠠ ᠢᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠣᠢᠷᠬᠥᠯᠵᠢ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠮ ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠠᠷᠬᠥᠬᠡᠬᠥ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠥ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠬᠥᠠᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠯᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ (ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠢᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠬᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ) ᠬᠥᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠥ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠣᠬᠤᠷ ᠲᠤᠯᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ᠂ ᠣᠢᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠲᠤᠩ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠪᠢ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠢᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠴᠢᠩᠬᠥᠷᠠᠬᠥ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠨ᠃
    ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠠᠬᠡᠬᠡᠳᠠᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ》 ᠲᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠡᠬᠡᠳᠠᠤᠨ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠥᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠣᠢᠳᠠᠯᠵᠤ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯᠤᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠡᠴᠨ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠰᠠᠳᠬᠥᠯ ᠡᠴᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠰᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠤ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠮᠠᠷᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠠᠬ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠴᠢᠷᠳᠠᠯᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠡᠯᠰᠠᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠨ ᠴᠠᠭ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠩ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠢᠢ  ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠥᠯᠬᠥ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠬᠥᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠢᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠢᠢ ᠡᠬᠥᠳᠬᠥ ᠬᠥᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠨ ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠪᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ᠂ 《ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ》 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠥᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
    ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠄
  (1)ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠬᠥᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠠᠴᠨ ᠲᠠᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠨ 《ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠢ ᠲᠤᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠥᠳᠠᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠠᠳᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠥᠯᠤᠬᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠣᠢᠢᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠬᠥᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠨ ᠣᠢᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠣᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠣᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠣᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠬᠥᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠴᠠᠭ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤᠢᠬᠡᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ  ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯ ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠳᠬᠡᠮᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
  (2) ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠥ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠢᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠢᠵᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠣᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠵᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠢᠯᠤᠬᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠢᠭ᠌ᠴᠦ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠷᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠮᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢᠳᠠ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠬᠡ ᠡᠴᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠤ᠂ ᠣᠨᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠣᠢᠨᠠᠯᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠥᠳᠠ ᠢᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠷᠤᠬᠥᠯᠠᠬᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠢᠩᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠬᠥᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠲᠠᠳᠠ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠣᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃
    ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠲᠤᠢᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠮᠤᠢᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠬᠥ ᠬᠡᠳᠤᠷᠠᠮᠠᠬᠡᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠢᠷ ᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠣᠢᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠣᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠷᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ  ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠵᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠢᠷᠤᠢᠢᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌ᠰᠢᠭ᠌ᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠸᠺᠲ ᠢᠢ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯ ᠠ ᠬᠥᠰᠤᠨᠦᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠵᠠᠬᠪᠣᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠯᠤᠬᠡᠳᠠᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠳᠤ 《ᠪᠥᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠂ ᠪᠥᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢᠵᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ ᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ  ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ ᠠ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠨ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠮᠤᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠮᠤᠢᠨ᠃
    ᠲᠠᠬᠡᠷ ᠠ ᠪᠢ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠪᠠᠯ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ᠃
    1. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠢᠯᠢᠬᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠁ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠰᠤᠢᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠢᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠥᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
    2.  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯ ᠵᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠤᠢᠯᠤᠬᠡᠯᠠᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠬᠴᠠᠬᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠢᠬᠥᠴᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠮᠤᠢᠽᠧᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠢᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠳᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠬᠤ᠂  ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠭ ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠠ ᠁ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠁ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠤᠬᠡ ᠢᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠴᠠᠩᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ᠂ ᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠃ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ ᠠ᠃
    3.ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠣᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠮᠤᠢᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠣᠢᠷᠬᠡᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠯᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠬᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠨᠤᠢᠯᠤᠬᠡᠯᠠᠨ ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 《ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ》 ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ ᠠ ᠣᠠᠴᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠠᠴᠨ ᠲᠠᠰ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠮᠤᠢᠩᠬᠥᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠣᠷᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠤᠭᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠢᠢ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣ᠋ᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠣᠩᠭᠤᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠭ ᠠ᠂ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ ᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠨ ᠣᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠷ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠠ᠃ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠬᠥᠩᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠥ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠥᠠᠵᠠᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣᠷᠬᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠌ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠮᠤᠢᠷ ᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠬᠥᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠥᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠵᠥᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠬᠥᠩᠬᠡᠨ ᠬᠥᠯᠢᠶᠠᠬᠥ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠬᠥᠰᠢᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ ᠮᠤᠢᠨ᠃
    4. ᠲᠠᠩᠳᠠᠬᠥᠤ ᠡᠷᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠭᠡᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠤᠨ ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠬᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠥᠰᠬᠡᠨ ᠠ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠬᠥᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠤᠮᠴᠢ ᠪ᠊᠂ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ 《ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷ᠂ ᠣᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠤ᠂ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠨ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠤᠨᠠᠬᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
    ᠰᠤᠷᠬᠠᠨ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡ ᠢᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠣᠢᠪᠠᠰᠤᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠤᠩᠬᠥᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ》 ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠵᠤᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠬᠡᠳᠤᠢᠢᠨᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠬᠥᠰᠢᠳᠠᠢ ᠁ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠣᠢᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠠᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠥ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠣᠢᠷᠤᠬᠡᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠥᠭᠰᠨ ᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠶᠤᠬᠥ ᠵᠠᠶᠠᠭ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ》 ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃
    5. ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠢᠢ ᠵᠥᠪ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠪᠣᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠪᠥᠬᠡᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠤ ᠴᠢᠯᠤᠬᠡᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠤᠯ ᠣ᠋ᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠢᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠠᠯᠬᠡ ᠣᠢᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠲᠤᠢᠯᠤᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠥ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠤᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢᠯᠠᠬᠥ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷ ᠠ ᠲᠠᠮ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠬᠥᠢᠴᠠᠳᠬᠡᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ ᠠ᠃
     ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠬᠡᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠢᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠢᠭ᠍ᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠡᠴᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠠᠬᠥ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠮᠠᠷᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠢᠢ ᠰᠤᠢᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ ᠠ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮ ᠲᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ᠂ ᠬᠡᠷ ᠣ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠣ᠋ᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠬᠥᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠢᠯᠤᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣ᠋ᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠣᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠣᠢᠬᠡᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
(《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ》 ᠦᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠪᠡ᠃)

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
蒙ICP备12003062号